นาฬิกา

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่  6  มิถุนายน  2555
-  ไปประชุมเงินกู้  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

วันที่  7  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา

วันที่  8  มิถุนายน  2555 
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  อาจารย์เอกมานิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชัพครูที่  1
-  เขียนมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ทำปพ.5  
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  11  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  เขียนมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ทำปพ.
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  12  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00 - 09.30  น.  ประชุมร่วมกับท่านผู้บริหารสถานศึกษาครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา  ครั้งที่  2
-  10.00  น.  นักศึกษาประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการทำโครงการพันธุกรรมพืช
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  13  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ช่วยงานฝ่ายวิชาการ ทำปฎิทินของโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  อาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครูมานิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  14  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ได้มีส่วนร่วมในการจัดวันไหว้ครู
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  15  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  18  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬาในตอนเช้า
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  จัดทำป้ายค่ายคุณธรรม
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  19  มิถุนายน  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-   เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  20  มิถุนายน  2555
-  ขอลากิจกับทางโรงเรียนบ้านทุ่งชนเป็นเวลา  1  วัน  เนื่องจากไปเซ้นสัญญาเงินกู้มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

วันที่  21  มิถุนายน  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  จัดโครงการอบรมจริยธรรม

 วันที่  22  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ช่วยพิมพ์งานให้กับครูฝ่ายวิชาการ
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  25  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกองเชียร์ให้กับนักเรียน
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  26  มิถุนายน  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  27  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  28 - 29  มิถุนายน  2555
-  โรงเรียนปิดการเรียนการสอนเนื่องจากเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่ม กลุ่มพานทองไทย  ณ  สนามโรงเรียนบ้านสองแพรก  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  2  กรกฎาคม  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  3  กรกฎาคม  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  4 - 5  กรกฎาคม  2555
-  ลาป่วย เป็นระยะเวลา  2 วัน  เนื่องจากไปผ่าตัดฝันคุดและถอน

วันที่  6  กรกฎาคม  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ตรวจแบบฝึกหัดให้กับนักเรียน
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  9 - 10  กรกฎาคม  2555
-  ขอลากิจ ทำธุระทางบ้าน เป็นเวลา  2 วัน

วันที่  11  กรกฎาคม  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  12  กรกฎาคม  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  13  กรกฎาคม  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ตรวจแบบฝึกหัดให้กับนักเรียน
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  16  กรกฎาคม  2555
-  ทางโรงเรียนปิดการเรียนการสอน  เนื่องจากเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอ  ณ  สนามโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

วันที่  17  กรกฎาคม  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ตรวจแบบฝึกหัดให้กับนักเรียน
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน