นาฬิกา

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

5  มิ.ย.  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนต้อนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ

6  มิ.ย.  2555
-  ไปประชุมเงินกู้  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7  มิ.ย.  2555
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน

8  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  อาจารย์นิเทศก์วิชาเอกมานิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
-  เขียนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใน  ปพ.5  มัธยมศึกษา
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


11  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  เขียนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใน  ปพ.5  ประถมศึกษา

12  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  ประชุมร่วมกับท่านผู้บริหารสถานศึกษา  ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา  ครั้งที่  2
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


13  มิ.ย.  2555
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ช่วยงานฝ่ายวิชาการทำปฎิทินของโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  อาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครูมานิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


14  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ได้มีส่วนร่วมในการจัดวันไหว้ครู
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


15  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


18  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  จัดทำป้ายค่ายคุณธรรม
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


19  มิ.ย.  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนต้อนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่  30  พ.ค.  2555
-  07.30  น.  เซ็นชื่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  เขียนรายชื่อใน ปพ.5 
-  11.30 - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  เขียนประวัติโรงเรียนในคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  1
-  13.30 - 14.30  น.  ไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  คาบที่  5  วิชาสังคมศึกษา
-  กิจกรรมทำพิธีละหมาด
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  31  พ.ค.  2555
-  07.15  น.  เซ้นชื่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  08.30 - 09.30  น.  ไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  คาบที่  1  วิชาสังคมศึกษา
-  09.30 - 10.30  น.  ไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  คาบที่  2  วิชาสังคมศึกษา
-  11.30 - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  12.30 -13.30  น.  ไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  คาบที่  4  วิชาประวัติศาสตร์
-  ไปคุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  15.30  น.  ทำกิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  1  มิ.ย.  2555
-  07.30  น.  เซ้นชื่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  เตรียมอุปกรณ์ในการจัดบอร์ด
-  11.30 - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  ทำกิจกรรมประกอบพิธีละหมาด
-  13.00  น.  ไปจัดบอร์ดในวันวิสาขบูชา
-  ไปคุมนัดเรียนซ้อมกีฬา
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน