นาฬิกา

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่  29  พ.ศ.  2555
-  เวรตอนเช้า  ตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  เซ็นชื่่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00 - 08.30  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะจัดบอร์ด  เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
-  09.30 - 10.30  น.  ไปสอนชั้นมํัธยมศึกษาปีที่  1  คาบที่  2  วิชาสังคมศึกษา
-  มารายงานการทำบล็อก
-  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  12.00 - 13.30  น.  จัดบอร์ดวันงดสูบบุหรี่  โลก
-  ทำกิจกรรมพิธีละหมาด
-  13.30 - 14.30  น.    ไปสอนชั้นมํัธยมศึกษาปีที่  1  คาบที่  5  วิชาสังคมศึกษา
-  เวลา  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่  28  พ.ค.  2555
-  เซ็นชื่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00 - 08.30  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  09.30 - 10.30  น.  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  วิชาประวัติศาสตร์
-  ช่วยงานของโรงเรียน ช่วยแปะรายการหนังสือคืน
-  11.30 -  12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  12.30 -  13.30  น.   สอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาประวัติศาสตร์
-  กิจกรรมทำพิธีละหมาด
-  บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
-  รายงานการทำบล็อก
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน
วันที่ื  21  พ.ค.  2555
-  เซ็นชื่่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  ตอนเช้ากิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  09.30 - 10.30  น.  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  วิชาประวัติศาสตร์
-  11.30 - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  12.30 - 13.30  น.  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาประวัติศาสตร์
-  ทำกิจกรรมทำพิธีละหมาด
-  15.30  น.  ทำกิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  22  พ.ค.  2555
-  เข้าเวร  ตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  เซ็นชื่อมาโรงเรียนทุ่งชน
-  08.00 - 08.30  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  09.30 -10.30  น.  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาสังคมศึกษา
-  11.30 12.30  น.  พักรับประทานอาหารและทำพิธีละหมาด
-  13.30 - 14.30  น.  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาสังคมศึกษา
-  ทำกิจกรรมพิธีละหมาด
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  23  พ.ค.  2555
-  เซ็นชื่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  ช่วยงานครูพี่เลี้ยงถ่ายเอกสาร
-  ทำแบบบักทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  และประถมศึกษาปีที่  6,4
-  12.30 - 13.30  น.  ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5
-  13.30 - 14.30  น.  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  วิชาสังคมศึกษา
-  ทำกิจกรรมพิธีละหมาด
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  24  พ.ค.  2555
-  เซ็นชื่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  08.30 - 09.30  น.  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาสังคมศึกษา
-  09.30 -  10.30  น.  สอนรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  วิชาสังคมศึกษา
-  11.30 - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  ทำกิจกรรมพิธีละหมาด
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  25  พ.ค.  2555
-  เซ็นชื่อมใาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00 - 08.30  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  ช่วยจัดหนังสือเรียนให้กับเด็กเรียนทุกชั้นปี
-  พิมพ์รายการหนังสือคืนของชั้นป.1 - ม.3
-  11.30 - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  ทำกิจกรรมพิธีละหมาด
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่  14  พ.ค. 2555
-  ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการและคณะครูพี่เลี้ยง
-  พบปะกับนักเรียนและแจกอุปกรณ์การเรียน

วันที่  15  พ.ค.  2555
-  เข้าเวรยืนต้อนรับเด็กนักเรียนมาโรงเรียน
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน และได้แนะนำตัวให้นักเรียนรู้จัก
-  09.30-10.30 น. ไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 คาบที่  2  และคาบที่  5  รายวิชาสังคมศึกษา
-  13.30-14.30 น.   สอน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1  คาบที่  5  รายวิชาสังคมศึกษา

วันที่  16  พ.ค.  2555
-  ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  13.30-14.30  น. ไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  คาบที่  5  รายวิชาสังคมศึกษา

วันที่  17  พ.ค.  2555
-  ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  08.30-09.30  น.  ไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  คาบที่  1  วิชาสังคม
-  09.30-10.30  น.  สอนนักเรียนประถมศึกษาปีที่  6  คาบที่  2  วิชาสังคม
-  12.30-13.30  น.  สอนนนักเรียนประถมศึกษาปีที่  6  คาบที่   4  วิชาประวัติศาสตร์

วันที่  18  พ.ค.  2555
-  ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  ช่วยงานครูพี่เลี้ยง  งานถ่ายเอกสาร