นาฬิกา

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่  14  พ.ค. 2555
-  ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการและคณะครูพี่เลี้ยง
-  พบปะกับนักเรียนและแจกอุปกรณ์การเรียน

วันที่  15  พ.ค.  2555
-  เข้าเวรยืนต้อนรับเด็กนักเรียนมาโรงเรียน
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน และได้แนะนำตัวให้นักเรียนรู้จัก
-  09.30-10.30 น. ไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 คาบที่  2  และคาบที่  5  รายวิชาสังคมศึกษา
-  13.30-14.30 น.   สอน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1  คาบที่  5  รายวิชาสังคมศึกษา

วันที่  16  พ.ค.  2555
-  ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  13.30-14.30  น. ไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  คาบที่  5  รายวิชาสังคมศึกษา

วันที่  17  พ.ค.  2555
-  ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  08.30-09.30  น.  ไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  คาบที่  1  วิชาสังคม
-  09.30-10.30  น.  สอนนักเรียนประถมศึกษาปีที่  6  คาบที่  2  วิชาสังคม
-  12.30-13.30  น.  สอนนนักเรียนประถมศึกษาปีที่  6  คาบที่   4  วิชาประวัติศาสตร์

วันที่  18  พ.ค.  2555
-  ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  ช่วยงานครูพี่เลี้ยง  งานถ่ายเอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น