นาฬิกา

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ื  21  พ.ค.  2555
-  เซ็นชื่่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  ตอนเช้ากิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  09.30 - 10.30  น.  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  วิชาประวัติศาสตร์
-  11.30 - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  12.30 - 13.30  น.  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาประวัติศาสตร์
-  ทำกิจกรรมทำพิธีละหมาด
-  15.30  น.  ทำกิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  22  พ.ค.  2555
-  เข้าเวร  ตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  เซ็นชื่อมาโรงเรียนทุ่งชน
-  08.00 - 08.30  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  09.30 -10.30  น.  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาสังคมศึกษา
-  11.30 12.30  น.  พักรับประทานอาหารและทำพิธีละหมาด
-  13.30 - 14.30  น.  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาสังคมศึกษา
-  ทำกิจกรรมพิธีละหมาด
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  23  พ.ค.  2555
-  เซ็นชื่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  ช่วยงานครูพี่เลี้ยงถ่ายเอกสาร
-  ทำแบบบักทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  และประถมศึกษาปีที่  6,4
-  12.30 - 13.30  น.  ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5
-  13.30 - 14.30  น.  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  วิชาสังคมศึกษา
-  ทำกิจกรรมพิธีละหมาด
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  24  พ.ค.  2555
-  เซ็นชื่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  08.30 - 09.30  น.  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาสังคมศึกษา
-  09.30 -  10.30  น.  สอนรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  วิชาสังคมศึกษา
-  11.30 - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  ทำกิจกรรมพิธีละหมาด
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  25  พ.ค.  2555
-  เซ็นชื่อมใาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00 - 08.30  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  ช่วยจัดหนังสือเรียนให้กับเด็กเรียนทุกชั้นปี
-  พิมพ์รายการหนังสือคืนของชั้นป.1 - ม.3
-  11.30 - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  ทำกิจกรรมพิธีละหมาด
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น