นาฬิกา

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่  6  มิถุนายน  2555
-  ไปประชุมเงินกู้  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

วันที่  7  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา

วันที่  8  มิถุนายน  2555 
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  อาจารย์เอกมานิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชัพครูที่  1
-  เขียนมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ทำปพ.5  
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  11  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  เขียนมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ทำปพ.
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  12  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00 - 09.30  น.  ประชุมร่วมกับท่านผู้บริหารสถานศึกษาครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา  ครั้งที่  2
-  10.00  น.  นักศึกษาประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการทำโครงการพันธุกรรมพืช
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  13  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ช่วยงานฝ่ายวิชาการ ทำปฎิทินของโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  อาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครูมานิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  14  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ได้มีส่วนร่วมในการจัดวันไหว้ครู
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  15  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  18  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬาในตอนเช้า
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  จัดทำป้ายค่ายคุณธรรม
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  19  มิถุนายน  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-   เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  20  มิถุนายน  2555
-  ขอลากิจกับทางโรงเรียนบ้านทุ่งชนเป็นเวลา  1  วัน  เนื่องจากไปเซ้นสัญญาเงินกู้มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

วันที่  21  มิถุนายน  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  จัดโครงการอบรมจริยธรรม

 วันที่  22  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ช่วยพิมพ์งานให้กับครูฝ่ายวิชาการ
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  25  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกองเชียร์ให้กับนักเรียน
-  คุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  26  มิถุนายน  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  27  มิถุนายน  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  28 - 29  มิถุนายน  2555
-  โรงเรียนปิดการเรียนการสอนเนื่องจากเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่ม กลุ่มพานทองไทย  ณ  สนามโรงเรียนบ้านสองแพรก  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  2  กรกฎาคม  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  3  กรกฎาคม  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  4 - 5  กรกฎาคม  2555
-  ลาป่วย เป็นระยะเวลา  2 วัน  เนื่องจากไปผ่าตัดฝันคุดและถอน

วันที่  6  กรกฎาคม  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ตรวจแบบฝึกหัดให้กับนักเรียน
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  9 - 10  กรกฎาคม  2555
-  ขอลากิจ ทำธุระทางบ้าน เป็นเวลา  2 วัน

วันที่  11  กรกฎาคม  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  12  กรกฎาคม  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  13  กรกฎาคม  2555
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  08.00  น.  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ตรวจแบบฝึกหัดให้กับนักเรียน
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่  16  กรกฎาคม  2555
-  ทางโรงเรียนปิดการเรียนการสอน  เนื่องจากเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอ  ณ  สนามโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

วันที่  17  กรกฎาคม  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  คุมการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนของนักเรียน
-  เข้าสอนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ตรวจแบบฝึกหัดให้กับนักเรียน
-  คุมแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

5  มิ.ย.  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนต้อนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ

6  มิ.ย.  2555
-  ไปประชุมเงินกู้  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7  มิ.ย.  2555
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน

8  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  อาจารย์นิเทศก์วิชาเอกมานิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
-  เขียนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใน  ปพ.5  มัธยมศึกษา
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


11  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  เขียนมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใน  ปพ.5  ประถมศึกษา

12  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  ประชุมร่วมกับท่านผู้บริหารสถานศึกษา  ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา  ครั้งที่  2
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


13  มิ.ย.  2555
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ช่วยงานฝ่ายวิชาการทำปฎิทินของโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  อาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครูมานิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


14  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ได้มีส่วนร่วมในการจัดวันไหว้ครู
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


15  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


18  มิ.ย.  2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  จัดทำป้ายค่ายคุณธรรม
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน


19  มิ.ย.  2555
-  งานเวรประจำวันอังคารยืนต้อนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-  เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่รับผิดชอบ
-  ซ้อมกีฬาให้นักเรียน

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่  30  พ.ค.  2555
-  07.30  น.  เซ็นชื่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  เขียนรายชื่อใน ปพ.5 
-  11.30 - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  เขียนประวัติโรงเรียนในคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  1
-  13.30 - 14.30  น.  ไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  คาบที่  5  วิชาสังคมศึกษา
-  กิจกรรมทำพิธีละหมาด
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  31  พ.ค.  2555
-  07.15  น.  เซ้นชื่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  08.30 - 09.30  น.  ไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  คาบที่  1  วิชาสังคมศึกษา
-  09.30 - 10.30  น.  ไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  คาบที่  2  วิชาสังคมศึกษา
-  11.30 - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  12.30 -13.30  น.  ไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  คาบที่  4  วิชาประวัติศาสตร์
-  ไปคุมนักเรียนซ้อมกีฬา
-  15.30  น.  ทำกิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  1  มิ.ย.  2555
-  07.30  น.  เซ้นชื่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  เตรียมอุปกรณ์ในการจัดบอร์ด
-  11.30 - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  ทำกิจกรรมประกอบพิธีละหมาด
-  13.00  น.  ไปจัดบอร์ดในวันวิสาขบูชา
-  ไปคุมนัดเรียนซ้อมกีฬา
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่  29  พ.ศ.  2555
-  เวรตอนเช้า  ตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  เซ็นชื่่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00 - 08.30  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะจัดบอร์ด  เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
-  09.30 - 10.30  น.  ไปสอนชั้นมํัธยมศึกษาปีที่  1  คาบที่  2  วิชาสังคมศึกษา
-  มารายงานการทำบล็อก
-  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  12.00 - 13.30  น.  จัดบอร์ดวันงดสูบบุหรี่  โลก
-  ทำกิจกรรมพิธีละหมาด
-  13.30 - 14.30  น.    ไปสอนชั้นมํัธยมศึกษาปีที่  1  คาบที่  5  วิชาสังคมศึกษา
-  เวลา  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่  28  พ.ค.  2555
-  เซ็นชื่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00 - 08.30  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  09.30 - 10.30  น.  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  วิชาประวัติศาสตร์
-  ช่วยงานของโรงเรียน ช่วยแปะรายการหนังสือคืน
-  11.30 -  12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  12.30 -  13.30  น.   สอนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาประวัติศาสตร์
-  กิจกรรมทำพิธีละหมาด
-  บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
-  รายงานการทำบล็อก
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน
วันที่ื  21  พ.ค.  2555
-  เซ็นชื่่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  ตอนเช้ากิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  09.30 - 10.30  น.  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  วิชาประวัติศาสตร์
-  11.30 - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  12.30 - 13.30  น.  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาประวัติศาสตร์
-  ทำกิจกรรมทำพิธีละหมาด
-  15.30  น.  ทำกิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  22  พ.ค.  2555
-  เข้าเวร  ตอนรับนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  เซ็นชื่อมาโรงเรียนทุ่งชน
-  08.00 - 08.30  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  09.30 -10.30  น.  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาสังคมศึกษา
-  11.30 12.30  น.  พักรับประทานอาหารและทำพิธีละหมาด
-  13.30 - 14.30  น.  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาสังคมศึกษา
-  ทำกิจกรรมพิธีละหมาด
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  23  พ.ค.  2555
-  เซ็นชื่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  ช่วยงานครูพี่เลี้ยงถ่ายเอกสาร
-  ทำแบบบักทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  และประถมศึกษาปีที่  6,4
-  12.30 - 13.30  น.  ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5
-  13.30 - 14.30  น.  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  วิชาสังคมศึกษา
-  ทำกิจกรรมพิธีละหมาด
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  24  พ.ค.  2555
-  เซ็นชื่อมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  08.30 - 09.30  น.  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาสังคมศึกษา
-  09.30 -  10.30  น.  สอนรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  วิชาสังคมศึกษา
-  11.30 - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  ทำกิจกรรมพิธีละหมาด
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันที่  25  พ.ค.  2555
-  เซ็นชื่อมใาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
-  08.00 - 08.30  น.  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  ช่วยจัดหนังสือเรียนให้กับเด็กเรียนทุกชั้นปี
-  พิมพ์รายการหนังสือคืนของชั้นป.1 - ม.3
-  11.30 - 12.30  น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง
-  ทำกิจกรรมพิธีละหมาด
-  15.30  น.  กิจกรรมเข้าแถวกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่  14  พ.ค. 2555
-  ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการและคณะครูพี่เลี้ยง
-  พบปะกับนักเรียนและแจกอุปกรณ์การเรียน

วันที่  15  พ.ค.  2555
-  เข้าเวรยืนต้อนรับเด็กนักเรียนมาโรงเรียน
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน และได้แนะนำตัวให้นักเรียนรู้จัก
-  09.30-10.30 น. ไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 คาบที่  2  และคาบที่  5  รายวิชาสังคมศึกษา
-  13.30-14.30 น.   สอน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1  คาบที่  5  รายวิชาสังคมศึกษา

วันที่  16  พ.ค.  2555
-  ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  13.30-14.30  น. ไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  คาบที่  5  รายวิชาสังคมศึกษา

วันที่  17  พ.ค.  2555
-  ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  08.30-09.30  น.  ไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  คาบที่  1  วิชาสังคม
-  09.30-10.30  น.  สอนนักเรียนประถมศึกษาปีที่  6  คาบที่  2  วิชาสังคม
-  12.30-13.30  น.  สอนนนักเรียนประถมศึกษาปีที่  6  คาบที่   4  วิชาประวัติศาสตร์

วันที่  18  พ.ค.  2555
-  ตอนเช้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
-  ช่วยงานครูพี่เลี้ยง  งานถ่ายเอกสาร